Witamy na stronie internetowej projektu

„Kierunek: nowe kwalifikacje!”

 

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w projekcie „Kierunek: nowe kwalifikacje!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

O projekcie

Projekt „Kierunek: nowe kwalifikacje!”  jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe.

 

TERYTORIALNY I CZASOWY ZAKRES PROJEKTU

Projekt jest realizowany od 1 grudnia 2018 do 31 stycznia 2020 roku na obszarze województwa pomorskiego ...

Rekrutacja

Rekrutacja do udziału w projekcie ma charakter ciągły, co oznacza, że jest prowadzona w okresie grudzień 2018 – kwiecień 2019 r. oraz otwarty, co oznacza, że do udziału w projekcie może zgłosić się każda osoba spełniająca wymagania formalne.

 

Projekt skierowany jest do 50 (30 K, 20 M)osób młodych w wieku 15-29 lat, zamieszkujące województwo pomorskie (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) przynależące do jednej z poniższych grup: ...

Dla kogo

Projekt skierowany jest do 50 (30 K, 20 M) osób młodych w wieku 15-29* lat, zamieszkujące województwo pomorskie* (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)  przynależące do jednej z poniższych grup:

  • należące do grupy NEET* - bierne zawodowo* nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu;
  • imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, ...

Oferujemy min:

  • profesjonalna kadra trenerska;
  • ubezpieczenie NNW
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;
  • stypendium szkoleniowe za każdą godzinę obecności na szkoleniu;
  • zwrot kosztów dojazdu;