O projekcie

Projekt „Kierunek: nowe kwalifikacje!”  jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe.

 

TERYTORIALNY I CZASOWY ZAKRES PROJEKTU

Projekt jest realizowany od 1 grudnia 2018 do 31 stycznia 2020 roku na obszarze województwa pomorskiego.

 

CELE PROJEKTU

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu aktywności zawodowo-edukacyjnej u 50 osób młodych (30K, 20M) w wieku 15-29 lat, w tym również osób z niepełnosprawnościami, które są niezarejestrowane w urzędach pracy, są bierne zawodowo, nie figurują w publicznych rejestrach, należą do grupy NEET i zamieszkują na obszarze województwa pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Cel główny projektu przyczyni się do realizacji celu szczegółowego POWER poprzez zapewnienie każdemu UP kompleksowego wsparcia zgodnego z zapotrzebowaniem regionalnego rynku pracy:

 1. Identyfikacja potrzeb i możliwości każdego UP poprzez wsparcie doradcze.
 2. Nabycie nowych kompetencji i umiejętności poprzez udział w szkoleniach zawodowych.
 3. Nabycie doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażach zawodowych.
 4. Uzyskanie umiejętności poruszania się na rynku pracy poprzez udział w pośrednictwie pracy.

 

Cel główny projektu jest spójny z dokumentem Strategia Rozwoju Woj. Pomorskiego 2020 i wpisuje się w jej cel operacyjny 2.1 Wysoki poziom zatrudnienia poprzez: aktywizację biernych zawodowo i bezrobotnych zwłaszcza kobiet, osób młodych, starszych, niepełnosprawnych, a także zamieszkujących obszary wiejskie oraz małe miasta.

ADRESACI PROJEKTU

Projekt „Kierunek: nowe kwalifikacje!”skierowany jest do 50 osób (30K,20M), w wieku 15-29 lat, w tym osoby niepełnosprawnościami, które są niezarejestrowane w urzędach pracy, są bierne zawodowo, nie figurują w publicznych rejestrach, należą do grupy NEET i zamieszkują na obszarze województwa pomorskiego (kryterium nie ma zastosowania w sytuacji kierowania wsparcia do osób należących do kategorii imigrantów i reemigrantów) w rozumieniu przepisów Kodeksu

Cywilnego.

 

OFEROWANE FORMY WSPARCIA

W ramach projektu otrzymacie Państwo kompleksowe wsparcie w postaci:

 

 1. Identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych;
  • wsparcie w ilości 6 godzin (2 spotkania z doradcą x 3 godziny),
  • zwrot kosztów dojazdu.
 2. Nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie poprzez wysokiej jakości szkolenia;
  • wybór szkolenia nastąpi na podstawie IPD;
  • szkolenia będą prowadziły do uzyskania kwalifikacji/nabycia kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (certyfikatem);
  • szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy,
  • w ramach zadania możliwe jest utworzenie 5 grup szkoleniowych. Każde szkolenie będzie trwało średnio 120 godzin na 1 UP, (2-3 spotkania w tygodniu, liczba godzin dziennie od 6 do 8 godzin zegarowych w zależności od szkolenia)
 • materiały szkoleniowe;
 • profesjonalna kadra trenerska;
 • ubezpieczenie NNW
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;
 • egzamin zewnętrzny oraz możliwość uzyskania uznanego na rynku certyfikatu;
 • stypendium szkoleniowe za każdą godzinę obecności na szkoleniu;
 • zwrot kosztów dojazdu;
 • catering (obiad i przerwy kawowe).
 1. Nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez staże spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży
 • 6 – miesięczne staże zawodowe - 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie; a w przypadku osób z niepełnosprawnościami - zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • badanie lekarskie;
 • ubezpieczenie NNW;
 • stypendium stażowe;
 • zwrot kosztów dojazdu.

 

 1. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
 • wsparcie w ilości 8 godzin ( 4 spotkania z pośrednikiem x śr. 2 h),
 • zwrot kosztów dojazdu.

 

W ramach projektu gwarantujemy stosowanie zasady równości szans i niedyskryminacji a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.        

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 902 722,50 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 857 586,35 PLN