Rekrutacja

Rekrutacja do udziału w projekcie ma charakter ciągły, co oznacza, że jest prowadzona w okresie grudzień 2018 – kwiecień 2019 r. oraz otwarty, co oznacza, że do udziału w projekcie może zgłosić się każda osoba spełniająca wymagania formalne.

 

Projekt skierowany jest do 50 (30 K, 20 M)osób młodych w wieku 15-29 lat, zamieszkujące województwo pomorskie (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) przynależące do jednej z poniższych grup:

 • należące do grupy NEET - bierne zawodowo nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu;
 • imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych,

 

W szczególności zapraszamy osoby:

 • z niepełnosprawnościami,
 • o niskich kwalifikacjach,
 • zamieszkujące miasta średnie,
 • kobiety

 

Warunkiem udziału w projekcie jest wypełnienie i dostarczenie do biura projektu, niezbędnych dokumentów, na które składają się:

 • Formularza zgłoszeniowego,
 • Oświadczenia potwierdzającego spełnianie kryteriów grupy docelowej,
 • Orzeczenia o niepełnosprawności lub innego dokumentu W rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1977 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1375) – w przypadku osób niepełnosprawnych,
 • Oświadczenia określającego status Kandydata na Uczestnika Projektu na rynku pracy
 • Oświadczenie dotyczące przekazania informacji o sytuacji na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie
 • Imigrant przebywający w Polsce:
  • Obywatel UE/EOG/Szwajcarii zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (np. paszport, dowód tożsamości) oraz zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej
  • Obywatel Państw trzecich zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: dokument podróży (paszport) oraz ważny dokument potwierdzający legalność pobytu na terytorium RP: kartę pobytu lub wizę krajową lub tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca lub odcisk stempla w paszporcie potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt oraz oświadczenia o zamiarze wykonywania pracy na terytorium RP lub dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy na terytorium RP
 • Imigrant nie przebywający w Polsce:
  • Obywatel UE/EOG/Szwajcarii zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (np. paszport, dowód tożsamości) oraz dokumenty potwierdzające zamiar wykonywania pracy w Polsce (np. umowa o pracę, oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy) oraz zobowiązanie podjęcia pracy w Polsce w okresie 3 miesięcy od zakończenia udziału we wsparciu pod rygorem zwrotu kosztów udzielonego wsparcia
  • Obywatel Państw trzecich zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: dokument podróży (paszport) oraz dokumenty potwierdzające zamiar przybycia do Polski oraz wykonywania pracy w Polsce (np. wiza w celu wykonywania pracy, umowa o pracę, oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy itp.) oraz zobowiązanie podjęcia pracy w Polsce w okresie 3 miesięcy od zakończenia udziału we wsparciu pod rygorem zwrotu kosztów udzielonego wsparcia
 • reemigrant przebywający w Polsce zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: dokument potwierdzający tożsamość i polskie obywatelstwo (np. dowód osobisty lub paszport) oraz dokument potwierdzający fakt przebywania za granicą Polski przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy oraz przebywania na terenie Polski nie dłużej niż 6 miesięcy (np. dokumenty potwierdzające wymeldowanie/zameldowanie, umowy najmu mieszkania, rachunki opłat za media, umowy o pracę, zgłoszenia do systemu zabezpieczenia społecznego)
 • reemigrant nieprzebywający w Polsce zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: dokument potwierdzający tożsamość i polskie obywatelstwo (np. dowód osobisty lub paszport) oraz dokument potwierdzający fakt przebywania za granicą Polski przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy (np. dokumenty potwierdzające wymeldowanie/zameldowanie, umowy najmu mieszkania, rachunki opłat za media, umowy o pracę, zgłoszenia do systemu zabezpieczenia społecznego itp.)
 • osoby odchodzące z rolnictwa i członkowi ich rodzin przedstawiają zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • osoby należące do grupy tzw. ubogich pracujących zobowiązane są do dostarczenia zaświadczenia o zarobkach lub oświadczenia o wysokości dochodu na osobę w rodzinie
 • osoby zatrudnione na umowie krótkoterminowej[1] lub osobą pracującą w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia[2] zobowiązane są do dostarczenia zaświadczenia o zatrudnieniu i/lub zaświadczenie o miesięcznych zarobkach w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu

Formularz oraz Oświadczenia muszą być opatrzone czytelnym podpisem Kandydata na Uczestnika Projektu lub W przypadku osoby małoletniej przez jej prawnego opiekuna.

Dokumenty dostępne są na podstronie www, w Biurze Projektu oraz u członków zespołu projektu podczas bezpośrednich spotkań. W wypadku osób niepełnosprawnych zespół projektu będzie przyjmować również zgłoszenia telefoniczne, podczas których ustalane będzie miejsce i termin wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych.

[1]umowie wskazującej na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawarta na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy

[2] w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu

 

Wszystkie wzory dokumentów do pobrania znajdują się w zakładce DO POBRANIA.

 

Nabór będzie prowadzony z zachowaniem zasady równości szans, w tym równości płci oraz niedyskryminacji.

 

 

W ramach projektu zapewniamy stosowanie zasady równości szans i niedyskryminacji a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.